AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez Ornua Co-operative Limited z siedzibą: Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Irlandia, wraz z jednostkami zależnymi i powiązanymi („Ornua”). Użytkowanie niniejszej witryny internetowej oraz administrowanych przez Ornua oficjalnych stron mediów społecznościowych („Witryna”) podlega określonym poniżej warunkom („Warunki użytkowania”). Uzyskanie dostępu do Witryny i użytkowanie Witryny jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Warunków użytkowania. Użytkowanie Witryny jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że osiągnął wiek umożliwiający nawiązanie z nim stosunku umownego wynikającego z Warunków użytkowania, w przeciwnym razie podstawą nawiązania tego stosunku umownego jest zgoda rodziców lub opiekunów. Przed uzyskaniem dostępu do Witryny i użytkowaniem Witryny należy zapoznać się z treścią Warunków użytkowania i zaakceptować je.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Informacje, treści, oprogramowanie, materiały do pobrania, interfejsy, grafiki, tekst, wzory, pliki audio i wideo, obrazy, przyciski, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo („Materiały”) zamieszczone w Witrynie, jak również sama Witryna stanowią wyłączną własność Ornua, licencjodawców Ornua lub dostawców treści i są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem dotyczącym baz danych, prawem sui generis oraz na podstawie wszelkich innych przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, na mocy prawodawstwa krajowego i międzynarodowych traktatów. Ornua lub licencjodawca Ornua (w zależności od przypadku) zachowuje wszystkie prawa, tytuły własności, udziały i prawa własności intelektualnej do Materiałów i związane z Materiałami.

O ile nie określono wyraźnie inaczej w Warunkach użytkowania, żadnej ich części nie można interpretować jako udzielenia, przez dorozumienie lub w jakikolwiek inny sposób, licencji lub praw na podstawie jakichkolwiek praw autorskich, praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw do baz danych lub praw sui generis ani innego rodzaju praw własności intelektualnej lub praw majątkowych Ornua, licencjodawców Ornua lub osób trzecich.

Ornua nie gwarantuje, że użytkowanie Materiałów w Witrynie nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich.

UŻYTKOWANIE MATERIAŁÓW

Dozwolone jest uzyskiwanie dostępu, udostępnianie, kopiowanie, pobieranie i drukowanie Materiałów umieszczonych w Witrynie do celów prywatnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem że nie doszło do zmodyfikowania ani usunięcia żadnych zawartych w Materiałach informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji dotyczących własności. Materiały udostępniane są na podstawie licencji, która może zostać w dowolnym momencie odwołana według uznania Ornua.

Wszelkie inne sposoby użytkowania Materiałów, produktów i usług zawartych w Witrynie lub stanowiących część Witryny, w tym ich modyfikowanie, rozpowszechnianie, dalsze publikowanie, udzielanie na nie licencji, ich usuwanie, wtórne wykorzystanie, włączanie do innych Materiałów lub integrowanie z innymi Materiałami, dostarczanie uzyskanych fragmentów Materiałów, wykonywanie pochodnych prac na podstawie Materiałów lub odsprzedawanie Materiałów, jest bezwzględnie zabronione i stanowi naruszenie praw własności Ornua.

MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Materiały udostępnione/umieszczone dla Ornua i innych użytkowników Witryny mogą być powszechnie dostępne.

Użytkownik niniejszym udziela Ornua ważnego na całym świecie, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od opłaty licencyjnej i wynagrodzenia, bezterminowego, nieodwołalnego prawa i licencji na użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, dostosowywanie, wykorzystanie jako źródła, przekazywanie i udostępnianie takich Materiałów, publicznie lub w inny sposób, na dowolnym nośniku i w dowolnej formie, a także na udzielanie sublicencji tych praw do celów związanych z działalnością Ornua.

Ornua nie ma obowiązku respektowania pomysłów udostępnionych w Witrynie /wysłanych na Witrynę i może wykorzystać je w dowolnych celach. Użytkownik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych i wszelkich innych praw do Materiałów umieszczonych w Witrynie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z prawem, rzetelność, stosowność i oryginalność takich Materiałów oraz prawa autorskie do nich.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do udostępniania takich Materiałów za pośrednictwem Witryny i jest zobowiązany do zapewnienia, że takie Materiały są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, nie naruszają praw osób trzecich, są dozwolone, nie są oszukańcze, zastrzeżone, fałszywe, oszczercze, obsceniczne, obraźliwe ani poufne.

ZASADY POSTĘPOWANIA W WITRYNIE

Użytkowanie Witryny musi być zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami.

Niedozwolone jest użytkowanie Witryny oraz udostępnianie w Witrynie lub wysyłanie na Witrynę Materiałów lub programów komputerowych w złej intencji lub wyrządzających szkody techniczne, mogących skutkować uszkodzeniem, unieruchomieniem, przeciążeniem lub ograniczeniem funkcjonalności Witryny lub funkcji lub usług dostępnych w Witrynie bądź też w sposób mogący zakłócić użytkowanie przez osoby trzecie Witryny, jej funkcji lub usług.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Witryny do wysyłania lub spowodowania wysyłania jakichkolwiek niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych oraz innych rodzajów ofert o podobnym charakterze (spamu).

Zabronione są próby uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, jej funkcji lub usług oraz jakichkolwiek kont, systemów komputerowych i sieci mających połączenie z Witryną lub jakąkolwiek inną Witryną obsługiwaną przez Ornua z wykorzystaniem technik hakerskich, wykradania haseł lub w inny sposób. Zabronione są ataki na Witrynę wywołujące odmowę dostępu.

Zabrania się wykorzystywania Witryny do pozyskiwania w jakikolwiek sposób instrukcji sterujących lub jakichkolwiek innych informacji (w tym, bez ograniczeń, adresów e-mail i wszelkich innych danych osobowych użytkowników).

HIPERŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Witryna zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich. Użytkowanie witryn internetowych osób trzecich podlega warunkom użytkowania zawartym w takich witrynach i nie jest objęte zakresem Warunków użytkowania. Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny do innych witryn internetowych na własne ryzyko. Ornua nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość jakichkolwiek informacji, danych, opinii ani oświadczeń umieszczonych w witrynach internetowych osób trzecich ani za bezpieczeństwo jakichkolwiek hiperłączy lub połączeń z takimi witrynami. Ornua zastrzega sobie prawo do zlikwidowania w dowolnym momencie hiperłącza do witryny internetowej osoby trzeciej. Ornua zapewnia łącza do witryn internetowych osób trzecich dla wygody użytkowników, jednak nie oznacza to, że Ornua sponsoruje, reklamuje lub zatwierdza takie witryny.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik korzysta z Witryny na własną odpowiedzialność. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za pobieranie, wysyłanie lub użytkowanie funkcji, usług i Materiałów w Witrynie lub wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie użytkowania Witryny, jak również za odwoływanie się do tych funkcji, usług, Materiałów i informacji oraz poleganie na nich, w tym również odpowiedzialność za ryzyko poniesienia związanych z tym strat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ornua nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użytkowania lub braku możliwości użytkowania przez niego Witryny lub oraz niniejszym zrzeka się dochodzenia wszelkich związanych z tym roszczeń, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy czy inny.

Witryna jest udostępniona dla wszystkich użytkowników w stanie, w jakim jest. Ornua nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, że Witryna lub serwer ją udostępniający są pozbawione błędów, w tym m.in. wirusów lub innych szkodliwych elementów. Ornua nie bierze odpowiedzialności za zainfekowanie wirusem komputerowym, błędy oprogramowania (bug), ingerencje, nieupoważniony dostęp, interwencje, modyfikacje, wykorzystanie, oszustwa, kradzieże, awarie techniczne, błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, usterki, opóźnienia ani za żadne inne zdarzenia pozostające poza kontrolą Ornua, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, rzetelność i integralność lub właściwe działanie jakichkolwiek elementów Witryny. Ornua nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, warunków, gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakichkolwiek funkcji, usług lub Materiałów w Witrynie, w tym również, bez ograniczeń, ich kompletności lub wartości handlowej, jakości lub przydatności do określonego celu.

Strony, z których składa się Witryna, mogą zawierać błędy techniczne i typograficzne. Informacje umieszczane w Witrynie mogą być od czasu do czasu aktualizowane, jednak Ornua nie ma obowiązku aktualizowania informacji na stronach Witryny oraz wyklucza wszelką odpowiedzialność za brak aktualizacji. Ponadto istnieje nieodłączne ryzyko związane z korzystaniem z Internetu i sieci WWW. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zagwarantowania prywatności, poufności i braku ingerencji ze strony osób trzecich w trakcie użytkowania Witryny.

DOSTĘPNOŚĆ

Ornua dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłego dostępu do Witryny, jednakże możliwe są przypadki przerw w dostępie pozostających poza kontrolą Ornua, np. z powodu prac konserwacyjnych, modernizacji, nagłych napraw lub awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzętu sieciowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ornua nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej z tytułu strat poniesionych na skutek przerw, modyfikacji, zawieszenia lub zamknięcia Witryny, niezależnie od tego, czy było to uzasadnione, było skutkiem zaniedbania lub było zamierzone, było nieumyślne lub umyślne.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo ani Ornua, ani żaden z członków kierownictwa lub innych przedstawicieli Ornua nie ponosi odpowiedzialności ani za straty lub szkody wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania funkcji, usług lub Materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie lub wynikające z polegania na tych funkcjach, usługach lub Materiałach, ani za straty lub szkody związane z takim użytkowaniem, brakiem możliwości użytkowania lub poleganiem na tych funkcjach, usługach lub Materiałach, w tym między innymi za bezpośrednie straty, utratę danych, przerwy w pracy, awarie lub wadliwe działanie komputerów, przerwy w prowadzeniu działalności, utratę dochodów, zysków lub możliwości, straty lub szkody na mieniu oraz roszczenia osób trzecich, ani też za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe, nawet jeśli poinformowano Ornua o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód lub takie straty lub szkody można było przewidzieć.

W żadnym wypadku Ornua ani żaden z członków kierownictwa lub innych przedstawicieli Ornua nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zachowania osób trzecich w Witrynie lub w związku z Witryną lub szkody powiązane z Materiałami udostępnionymi w Witrynie / wysłanymi na Witrynę przez osoby trzecie.

ZABEZPIECZENIE

Użytkownik zobowiązuje się do obrony, zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności Ornua oraz (w stosownych przypadkach) pracowników, agentów i dostawców Ornua, jak również dostawców usług informacyjnych na rzecz Ornua będących osobami trzecimi oraz innych przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, bez względu na sposób ich powstania, na skutek: naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania; roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub odpowiedzialności wobec osób trzecich z powodu jakichkolwiek działań związanych z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Witryny przez użytkownika; lub zarzutów, że Materiały udostępnione lub wykonane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

ZAWIESZENIE / WYPOWIEDZENIE / DALSZE DZIAŁANIA

Naruszenie Warunków użytkowania może skutkować podjęciem przez Ornua części lub wszystkich poniższych działań:

natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe, pozbawienie użytkownika prawa do użytkowania Witryny;

natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe, usunięcie wszelkich wpisów lub Materiałów wysłanych przez użytkownika na Witrynę;

podjęcie czynności prawnych przeciwko użytkownikowi w celu wyegzekwowania w ramach zabezpieczenia pokrycia wszystkich kosztów wynikających z naruszenia;

ujawnienie organom ścigania informacji, które Ornua uzna w uzasadniony sposób za niezbędne.

Każde postanowienie Warunków użytkowania, które w sposób wyraźny lub dorozumiany zacznie lub będzie nadal obowiązywać z chwilą wypowiedzenia lub po wypowiedzeniu Warunków użytkowania, pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Warunków użytkowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ornua szanuje i chroni prywatność osób, które uzyskują dostęp do Witryny i korzystają z jej funkcji lub usług. Wszystkie informacje dotyczące sposobu wykorzystywania przez Ornua i Witrynę plików cookie, rodzajów gromadzonych informacji i sposobów ich wykorzystania oraz sytuacji, w których Ornua może ujawnić informacje, dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, który stanowi część Warunków użytkowania.

ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Ornua zastrzega sobie prawo, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania i według własnego uznania, do dokonywania od czasu do czasu zmian w treści, usługach, prezentacji, działaniu, funkcjach lub dostępności dowolnej części Materiałów lub Witryny, w tym również Warunków użytkowania.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Irlandii i użytkownik podporządkowuje się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

INNE POSTANOWIENIA

Każde odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia Warunków użytkowania wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i podpisania przez Ornua. Żadne odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia Warunków użytkowania nie stanowi odstąpienia od jakiegokolwiek innego postanowienia ani trwałego odstąpienia od jakiegokolwiek postanowienia w przyszłości. Jeżeli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie będzie bezskuteczne w zakresie, w jakim według uznania sądu wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Warunki użytkowania i Polityka prywatności stanowią całość porozumienia i umowy pomiędzy użytkownikiem a Ornua w odniesieniu do użytkowania Witryny, jej funkcji lub usług oraz zastępują wszystkie wcześniejsze oświadczenia, porozumienia i umowy, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, a ich modyfikacja wymaga formy pisemnej i podpisania przez użytkownika i Ornua.

PYTANIA I UWAGI

We wszelkich sprawach związanych z Warunkami użytkowania należy kontaktować się z Ornua pod adresem: Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Irlandia lub pod numerem telefonu 00 353 1 661 9599.