Cel Polityki prywatności

Ornua Co-operative Limited wraz ze swoimi jednostkami zależnymi („Ornua”) szanuje prawo do prywatności w odniesieniu do użytkowania witryny internetowej Ornua, administrowanych przez Ornua oficjalnych stron mediów społecznościowych oraz wszelkich innych form komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Ornua w kontaktach z użytkownikami (łącznie „Witryny”). Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony wszelkich informacji, które są ujawniane przez użytkowników na rzecz Ornua lub mogą być gromadzone przez Ornua za pośrednictwem Witryn. Wszelkie dane osobowe dobrowolnie przekazywane na rzecz Ornua są traktowane zgodnie z Polityką prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami, które mogą być przyjmowane w kraju zamieszkania użytkownika.

Zgoda na warunki Polityki prywatności

Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument w celu zapoznania się z praktykami Ornua w zakresie danych osobowych i ich przetwarzania. Użytkownik, który nie zapoznał się lub nie zgadza się z którąkolwiek częścią Polityki prywatności, nie powinien korzystać z Witryn. Odwiedzanie Witryn i korzystanie z nich jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zgodą na stosowanie praktyk opisanych w Polityce prywatności. Ponadto należy zapoznać się z Warunkami Ornua dotyczącymi użytkowania Witryn (Warunki użytkowania).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W trakcie korzystania z Witryn może dojść do przekazania przez użytkownika jego danych osobowych, za pomocą których można go zidentyfikować, np. jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, identyfikatora konta w serwisach społecznościowych itp. Dane te obejmują również m.in. informacje podawane w formularzach lub zgłoszeniach problemu w Witrynie w związku z korzystaniem z funkcji społecznościowych dostępnych w Witrynie, udziałem w konkursach, promocjach lub badaniach opinii.

Nie należy ujawniać za pośrednictwem Witryny danych szczególnie chronionych, dotyczących na przykład rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub innych, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, wyroków skazujących itp.

Zbierane przez Ornua dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, do których zostały przekazane. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane przez Ornua do:

  • prowadzenia wewnętrznego rejestru;

  • udzielania odpowiedzi na pytania i komentarze;

  • udzielania informacji i dokonywania aktualizacji w związku z działalnością, produktami i usługami Ornua;

  • umożliwienia uczestnictwa w akcjach promocyjnych i marketingowych oraz doskonalenia strategii marketingowych;

  • umożliwienia uczestnictwa w działaniach i forach Ornua w mediach społecznościowych, a także w innych interaktywnych funkcjach Witryny;

  • realizacji celów biznesowych Ornua, takich jak ulepszenie prezentacji, treści i administrowania Witrynami, rozwój działalności, produktów i usług Ornua, zaangażowanie w badania rynku, zapewnianie obsługi klienta itp. oraz

  • realizacji zobowiązań Ornua wynikających z wszelkich umów zawartych przez Ornua z użytkownikiem.

Ornua przechowuje wyłącznie informacje niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone. Ornua nie gromadzi ani nie przechowuje danych osobowych przez okres dłuższy niż niezbędny do celów, do których zostały one zgromadzone, lub wymagany przepisami prawa.

Prawo do dostępu do danych, prawo do poprawiania i usuwania danych

Jeżeli użytkownik, który przekazał Ornua swoje dane osobowe, zamierza zażądać udostępnienia kopii tych danych lub wycofać swoją zgodę na ich przechowywanie lub wykorzystywanie przez Ornua lub jeśli dane te są nieaktualne lub niedokładne, może w dowolnym momencie wysłać do Ornua pisemne powiadomienie na adres podany poniżej. W piśmie tym należy podać wszelkie identyfikacyjne dane osobowe udostępnione wcześniej za pośrednictwem Witryn (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator konta w serwisie społecznościowym). Ornua dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie dostarczyć użytkownikowi kopię danych lub usunąć lub poprawić dane (za ewentualną niewielką opłatą).

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Ornua nie ujawnia danych osobowych żadnym osobom trzecim z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub odrębnego uzgodnienia takiego ujawnienia z użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w określonych okolicznościach może zaistnieć konieczność ujawnienia przez Ornua danych osobowych użytkowników agentom Ornua lub innym usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy realizują określone działania w imieniu Ornua. Takie osoby trzecie nie otrzymują od Ornua pozwolenia na wykorzystywanie tych danych w sposób inny niż do celów, do których dane te są przeznaczone. Ponadto Ornua może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkowników w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub postępowaniem sądowym lub w celu wykonania postanowień Warunków użytkowania.

W określonych okolicznościach Ornua może poprosić o zgodę na przetworzenie danych osobowych do celów marketingowych. Użytkownik niewyrażający na to zgody powinien zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w formularzach służących do gromadzenia danych przez Ornua lub do kontaktu z Ornua.

Hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich

Należy mieć świadomość, że w przypadku użycia przez użytkownika hiperłącza do innej witryny internetowej Ornua nie ma kontroli nad taką witryną. W związku z tym Ornua nie może zagwarantować, że administrator takiej witryny będzie respektował prawo do prywatności i ochrony danych w taki sam sposób jak Ornua. Umieszczenie hiperłącza w Witrynie nie oznacza reklamowania przez Ornua witryny, do której ono odsyła.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych

Ornua stosuje odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych ujawnianych przez użytkowników. Niezależnie od powyższego Ornua nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazanych do Witryny, dlatego użytkownik przekazuje je na własne ryzyko. W przypadku podejrzeń, że połączenie z Witryną przestało być bezpieczne, należy niezwłocznie poinformować Ornua o przypuszczalnym problemie.

Użytkowanie Witryn przez dzieci

Ornua nie uzyskuje informacji od żadnych osób, które nie osiągnęły trzynastego roku życia. Witryny są przeznaczone wyłącznie dla osób, które mogą udostępniać swoje dane osobowe bez zgody rodziców.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Ornua może przekazywać dane osobowe użytkowników do innych krajów, w których Ornua prowadzi działalność, do celów opisanych powyżej. W krajach tych mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych inne niż w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku takiego przekazania Ornua zabezpieczy tę operację, a także przechowywanie lub przetwarzanie tych danych w sposób określony w niniejszym dokumencie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Podanie swoich danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie przekazanie. Użytkownik, który nie wyraża zgody na takie przekazanie, nie powinien korzystać z Witryn.

Gromadzenie informacji niebędących danymi osobowymi i ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Użytkownik powinien mieć świadomość, że przy każdej jego wizycie w Witrynie rejestrowane są automatycznie ogólne informacje dotyczące odwiedzin. Ornua wykorzystuje zebrane informacje statystyczne i inne dane analityczne dotyczące osób odwiedzających Witrynę w celu uzyskania ogólnych informacji na temat liczby odwiedzin i ponownych odwiedzin Witryny; odwiedzanych stron w Witrynie; miejsca, z którego użytkownik trafił do Witryny, oraz strony, z której opuścił Witrynę. Informacje te ułatwiają monitorowanie ruchu w Witrynach i tym samym zarządzanie przepustowością i wydajnością Witryn. Ponadto na ich podstawie można uszeregować poszczególne części Witryny pod względem popularności oraz dokonać analizy zachowań i cech użytkowników w celu zbadania zainteresowania poszczególnymi częściami Witryn i charakterystyki ich użytkowania. Tego rodzaju informacje i dane niebędące danymi osobowymi mogą być gromadzone standardowo przez serwery internetowe Ornua i dzienniki, a także za pomocą tzw. ciasteczek (plików cookie).

Ciasteczka to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu, z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania witryn internetowych. Dzięki nim witryna internetowa może „rozpoznać” urządzenie użytkownika. Podczas kolejnych odwiedzin w witrynie wyszukiwarka odsyła ciasteczka do witryny w celu rozpoznania użytkownika i zapamiętania różnych szczegółów, takich jak spersonalizowane dane lub preferencje. Użytkowanie Witryny jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik, który chce zablokować instalowanie nowych ciasteczek i usunąć ciasteczka już przechowywane, musi odpowiednio ustawić wyszukiwarkę (opcja dostępna w większości wyszukiwarek), aby akceptowała lub odrzucała prośby o przechowywanie ciasteczek, w przeciwnym razie nie powinien on korzystać z Witryn. Sposób wprowadzania tych ustawień zależy od wyszukiwarki. Wyłączenie obsługi ciasteczek wykorzystywanych przez Ornua może wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z Witryny.

Wyłączenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo ani Ornua, ani żaden członek zarządu, pracownik, usługodawca, agent Ornua, żadna jednostka zależna i powiązana Ornua, ani żaden z innych przedstawicieli Ornua nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, kosztów, żądań, podstaw powództwa, szkód, strat, wydatków (w tym bez ograniczeń uzasadnionych opłat prawnych i kosztów postępowania), bez względu na ich sposób powstania, w związku z dostępem użytkownika do Witryn lub użytkowaniem przez niego Witryn lub w związku z wykorzystywaniem lub rozpowszechnianiem danych osobowych użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie i uzyskaną zgodą użytkownika.

Wprowadzanie zmian w Polityce prywatności

Ornua zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie zmian w niniejszym dokumencie według własnego uznania, dlatego należy regularnie sprawdzać treść Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsza Polityka prywatności oraz wszelkie sprawy związane z użytkowaniem i obsługą Witryn podlegają prawu Irlandii i wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

Pytania i uwagi

We wszelkich sprawach związanych z Polityką prywatności lub przetwarzaniem danych użytkowników przez Ornua należy kontaktować się z Ornua pod adresem: Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Irlandia lub pod numerem telefonu 00 353 1 661 9599.