Cel Oświadczenia o ochronie prywatności

Spółka Ornua Co-operative Limited i jej podmioty zależne („Ornua”, „nas” i „my”) szanują Państwa prawo do prywatności w odniesieniu do użytkowania przez Państwa naszych witryn internetowych, kontrolowanych przez nas oficjalnych stron mediów społecznościowych i innych form komunikacji elektronicznej, których używamy do komunikacji z Państwem (razem „Witryny”). Obecnie nasze witryny obejmują www.kerrygold.com,www.kerrygold.co.uk, www.kerrygoldusa.com, www.kerrygoldirishcream.com, www.pilgrimschoice.com, www.palatinafoodservice.com, www.ornua.com, www.ornua.es, www.ornuafoods.co.uk, www.ornuaingredientsuk.com, www.ornuanutrition.co.uk, www.ornuanorthamerica.com, www.ornuaingredientsnorthamerica.com, www.needfoods.co.uk oraz www.corefxingredients.com. Niniejsze oświadczenie odnosi się także do platform mediów społecznościowych, z których obecnie korzystamy, jak Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube i LinkedIn.

Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności spółka Ornua Co-operative Limited jest administratorem danych zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach o ochronie danych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób, w jaki zabezpieczamy wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwa lub zbierane przez nas za pośrednictwem Witryn. Wszelkie Dane osobowe, które podadzą Państwo dobrowolnie spółce Ornua, będą traktowane zgodnie z niniejszym oświadczeniem i warunkami wszystkich obowiązujących przepisów, które mogą zostać przyjęte w kraju Państwa zamieszkania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Państwa Danych osobowych i sposobu ich traktowania przez nas.  Jeżeli nie przeczytają Państwo niniejszego oświadczenia lub nie zgadzają się z jakimkolwiek jego aspektem, nie powinni Państwo korzystać z Witryn.  Prosimy także o zapoznanie się z naszymi Warunkami użytkowania, które również regulują korzystanie z naszych Witryn.

 

Znaczenie Danych osobowych

„Dane osobowe” zdefiniowano w przepisach o ochronie danych obowiązujących w Państwa kraju. Obejmują one wszelkie informacje odnoszące się do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oznacza to każdą osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio przez odwołanie do takiego identyfikatora jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikatory online (np. adresy IP, jeżeli można je wykorzystać do identyfikacji Państwa) lub do jednego bądź większej liczby czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej.

W skrócie obejmuje to dane, które same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi w naszym posiadaniu lub do których mamy dostęp, można wykorzystać do identyfikacji Państwa.

 

Zbieranie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych

Podczas korzystania z Witryn mogą Państwo mieć możliwość przekazania nam identyfikujących Państwa Danych osobowych, takich jak Państwa nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, identyfikator konta w mediach społecznościowych itp. Obejmuje to na przykład informacje przekazywane przez Państwa podczas udziału w funkcjach mediów społecznościowych w Witrynie, zapisów do udziału w konkursie, promocji lub ankiecie, wypełniania formularza lub zgłaszania problemu związanego z Witryną.

Prosimy, aby za pośrednictwem Witryny nie ujawniali nam Państwo wrażliwych Danych osobowych, jak informacje dotyczące Państwa pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, wierzeń religijnych lub innych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, karalności itp.

Dane osobowe, które zbieramy od Państwa, będą wykorzystywane jedynie w celach, do których je Państwo przekazali.

 

Kategorie Danych osobowych, które możemy zbierać, cel i podstawa prawna

Dane osobowe zbierane od Państwa obejmują poniższe:

 

Kategorie Danych Osobowych Cel Podstawa prawna
 Dane dotyczące podań o pracę (np. nazwisko, CV, dane do kontaktu) Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby umożliwić nam administrowanie procesem rekrutacji, w tym konfigurację elektronicznego pliku HR osoby starającej się o pracę, zarządzanie Państwa podaniem, organizację rozmów kwalifikacyjnych.  Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Państwem umowę.
Ogólne dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, pracodawca/przedsiębiorstwo i informacje zawodowe, stanowiska, numer telefonu i faksu) Zarządzanie Państwa zapytaniami i udzielanie odpowiedzi na nie. Realizacja interesów wynikających z umowy i uzasadnionych interesów — ważne, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania.
Informacje dotyczące wyszukiwania (adres IP, informacje dotyczące przeglądarki) oraz informacje przetwarzane za pomocą ciasteczek i narzędzi analitycznych (szczegółowe informacje podano poniżej w punkcie Ciasteczka) (1) Monitorowanie i tworzenie informacji statystycznych dotyczących wykorzystania naszych platform, analiza i doskonalenie ich funkcjonalności

(2) Zmiana celu i przekazywanie dostosowanych informacji naszym użytkownikom.

Uzasadnione interesy — ten monitoring realizujemy po to, by zapewnić prawidłowe działanie naszych Witryn, zdiagnozować problemy z serwerem i administrować naszymi Witrynami. Cel opisany z lewej strony w punkcie (2) również stanowi uzasadnione interesy
Dane kontaktowe do celów marketingowych (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, pracodawca/przedsiębiorstwo i informacje zawodowe, stanowiska, numer telefonu i faksu) Wysyłanie Państwu informacji marketingowych, w szczególności informacji i aktualizacji dotyczących naszego przedsiębiorstwa, produktów i usług oraz umożliwianie uczestnictwa w działaniach promocyjnych i marketingowych, a także doskonalenie naszych strategii marketingowych, jeżeli dokonali Państwo subskrypcji takich informacji lub zgłosili chęć udziału w działaniach promocyjnych i marketingowych, a także wyrazili na to zgodę. Państwa wyraźna zgoda
Wszelkie informacje  

Ustalenie i egzekwowanie naszych wynikających z przepisów prawa praw i obowiązków, oraz monitorowanie w celu identyfikacji i rejestrowania oszustw

Przestrzeganie instrukcji organów ochrony porządku publicznego, sądu lub wynikających z przepisów prawa

Na potrzeby ogólnego prowadzenia rejestrów i zarządzania relacjami z klientem

Zarządzanie sugerowaną sprzedażą, reorganizacją lub fuzją wybranych lub wszystkich części naszego przedsiębiorstwa, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania of

organizacji potencjalnego klienta lub dokonującej fuzji

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji złożonych przez Państwa lub sporów z Państwem

Uzasadnione interesy (patrz kolumna z lewej strony)

 

Nie przechowujemy danych w ilości większej niż niezbędna do celu, w którym je zbieramy. Nie zbieramy ani nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w odniesieniu do celu, do którego je zebrano lub wymagane przepisami prawa.

Przekazywanie aktualnych informacji i marketing bezpośredni

Za Państwa zgodą i w razie potrzeby przechowujemy w naszej bazie danych Państwa nazwisko, adres i/lub dane do kontaktu (w tym numery telefonów i/lub adresy e-mail) i okresowo możemy używać tych informacji, aby przekazać Państwu powiadomienie o naszych własnych powiązanych produktach i usługach, a także o aktualizacjach dotyczących rozwoju w naszym sektorze przemysłu, które mogą Państwa interesować. W tym celu możemy kontaktować się z Państwem na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli w jakiejkolwiek chwili zdecydują Państwo, że nie chcą, aby wykorzystywać Państwa dane kontaktowe w tym celu, proszę nas o tym powiadomić (patrz „Kontakt z nami” poniżej).
Prawo dostępu, poprawy i usunięcia

Przepisy o ochronie prywatności danych obowiązujące w Państwa kraju dają Państwu różne prawa. Mogą one obejmować (zależnie od okoliczności): prawo do żądania dostępu do posiadanych przez nas Państwa Danych osobowych, prawo do sprostowania, w tym żądania od nas poprawy nieprawidłowych Danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli ich dalsze przechowywanie nie jest nam już potrzebne, prawo do przeniesienia danych, w tym do otrzymania Danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczytanie przez maszynę w niektórych okolicznościach, na przykład gdy przetwarzanie przez nas opiera się na wyrażeniu zgody, prawo do wyrażenia sprzeciwu na automatyczne podejmowanie decyzji, w tym na ewentualne profilowanie o wpływie prawnym lub istotnym na Państwa jako osobę, oraz prawo do cofnięcia zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, na które wcześniej wyrazili Państwo taką zgodę. Mogą Państwo również złożyć reklamację do organu nadzorczego.

Jeżeli w jakiejkolwiek chwili po przekazaniu nam swoich Danych osobowych zdecydują Państwo, że chcą otrzymać egzemplarz Danych osobowych, lub nie chcą Państwo, abyśmy przechowywali lub wykorzystywali informacje, lub gdy informacje staną się nieaktualne lub nieprawidłowe, prosimy zapoznać się z punktem „Kontakt z nami” w przypadku, gdy pragną Państwo wykonać którekolwiek z przysługujących sobie praw (zależnie od okoliczności).

 

Ujawnienie Danych osobowych osobom trzecim

Spółka Ornua nie ujawni Państwa Danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów opisanych w niniejszym oświadczeniu lub innych, na które wyrażą Państwo zgodę.

Państwa Dane osobowe możemy ujawnić osobom trzecim, w szczególności poniższym:

  1. należącym do naszej grupy spółek w celu wykorzystywania opisanego w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;
  2. osobom trzecim, które realizują na naszą rzecz usługi i pomagają nam oraz naszej grupie spółek w prowadzeniu działalności. Na przykład czasem osoba trzecia może mieć dostęp do Państwa Danych osobowych, aby wspierać naszą technologię informatyczną lub obsługiwać pocztę w naszym imieniu,
  3. nasi doradcy prawni i inni doradcy profesjonalni,
  4. jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia wymogu prawnego, w celu wymierzania sprawiedliwości, w celu ochrony żywotnych interesów, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub niniejszej Witryny, podejmowania środków ostrożności na wypadek odpowiedzialności prawnej,
  5. organy regulacyjne, sądy i agencje rządowe w celu przestrzegania wyroków, wymagań prawnych i regulacyjnych i żądań rządowych oraz
  6. możemy zatrudnić osoby trzecie do zarządzania Witryną i realizacji innych usług związanych z Witryną, takich jak zbieranie i analiza danych. Takie osoby trzecie mogą mieć dostęp do określonych Danych osobowych, które Państwo podadzą, niezbędnych do realizacji takich usług w naszym imieniu, pod warunkiem jednak, że wszystkie takie osoby trzecie zobowiązane będą do ochrony takich Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

W związku z globalnym charakterem naszej działalności Państwa Dane osobowe mogą być przechowywane i przekazywane podmiotom z siedzibą w innych krajach, również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Takie inne kraje posiadają odmienne przepisy o ochronie danych niż Państwa kraj zamieszkania, lub nie posiadają praw o ochronie danych osobowych. Komisja Europejska może uznać, że nie zapewniają one odpowiedniej ochrony Danych osobowych.

W szczególności możemy przechowywać Państwa Dane osobowe na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska nie uznaje, że USA posiadają prawa zapewniające odpowiednią ochronę Danych osobowych. Podjęte zostaną kroki w celu wdrożenia zabezpieczeń (w tym związane z bezpieczeństwem), aby chronić Państwa Dane osobowe w okresie, gdy znajdują się w takich innych krajach. Może to obejmować stosowanie kontraktów z modelową klauzulą europejską, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami, lub rejestrację tzw. Privacy shield w przypadku, gdy odbiorca znajduje się w USA. Informacje na temat powyższych kwestii można znaleźć online pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. W razie jakichkolwiek pytań lub chęci otrzymania egzemplarza prosimy o kontakt (dane poniżej). Proszę zwrócić uwagę, że informacje wrażliwe pod względem handlowym mogą zostać usunięte/wymazane z dostarczanych Państwu egzemplarzy.


Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa informacji

Staramy się stosować odpowiednie techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez nas w inny sposób, przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem w związku z naszą Witryną. Te środki obejmują zabezpieczenia komputerowe, zabezpieczone pliki i obiekty. Uważnie dobieramy naszych usługodawców, którzy mają obowiązek korzystania z odpowiednich zabezpieczeń. W niektórych obszarach stosujemy szyfrowanie SSL, stanowiące standard branżowy, w celu ochrony transmisji danych. Najnowsze przeglądarki obsługują poziom bezpieczeństwa niezbędny do wykorzystania tych obszarów.

W szczególności staramy się wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka, w szczególności: (a) pseudonimizację (jak oddzielenie danych od bezpośrednich identyfikatorów, aby uniemożliwić powiązanie z tożsamością bez dodatkowych informacji, przechowywanych oddzielnie) i szyfrowanie, (b) zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług używanych do przetwarzania Państwa Danych osobowych, (c) zapewnienie możliwości przywracania dostępności i dostępu do Danych osobowych w sposób terminowy w przypadku zdarzenia fizycznego lub technicznego oraz (d) zapewnienie procesu regularnych testów i ocen skuteczności zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niezależnie od powyższego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Państwa do Witryny, i robią to Państwo na własne ryzyko. Jeżeli mają Państwo powód sądzić, że Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna, proszę nas bezzwłocznie powiadomić o podejrzewanym problemie.

Zbieranie Danych nieosobowych, Polityka ciasteczek

W razie potrzeby możemy na naszych Witrynach używać ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zostawia na Państwa twardym dysku, aby rozpoznać Państwa jako ponownego użytkownika naszej Witryny, śledzić użytkowanie naszej Witryny przez Państwa i przesyłać reklamy celowane. Umożliwia to personalizację niektórych aspektów Państwa wizyty w naszej Witrynie. Informacje zbierane z ciasteczek w ten sposób wykorzystuje się jedynie łącznie. Jeżeli odwiedzający nie przekaże nam swojej tożsamości, np. rejestrując się na naszych Witrynach, przekazując dane za pośrednictwem formularza online lub wysyłając nam korespondencję z Witryn, nie będziemy znać tożsamości poszczególnych odwiedzających. Ciasteczek możemy używać do przechowywania preferencji, rejestracji informacji o sesji, opracowywania informacji na temat preferencji i zainteresowań odwiedzających Witrynę, rejestrowania wcześniejszej aktywności w witrynie w celu świadczenia lepszych usług podczas kolejnej wizyty w naszej Witrynie lub dostosowania treści strony internetowej na podstawie informacji podanych przez Państwa dobrowolnie.

Mogą Państwo dezaktywować ciasteczka korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Informacje na temat sposobu dezaktywacji ciasteczek znajdują się w funkcji pomoc Państwa przeglądarki. Proszę pamiętać, że jeżeli dezaktywują Państwo ciasteczka, niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać poprawnie.

 

Wtyczki społecznościowe

Na niektórych witrynach używamy wtyczek społecznościowych (zwanych także „przyciskami”) sieci społecznościowych, jak Facebook, Google+ i Twitter. Podczas Państwa odwiedzin w Witrynach przyciski nie aktywują się i pozostaną nieaktywne do chwili, gdy na nie Państwo klikną. Po kliknięciu przycisk pozostanie aktywny do chwili jego dezaktywacji lub usunięcia swoich ciasteczek. Jeżeli są Państwo zalogowani do sieci społecznościowej, sieć może przypisać Państwa wizytę w witrynie do Państwa konta użytkownika. Jeżeli są Państwo członkiem sieci społecznościowej, należy się wylogować z sieci społecznościowej przed aktywacją przycisków w naszej witrynie w przypadku, gdy nie chcą Państwo, aby sieć społecznościowa przypisywała dane uzyskane podczas Państwa wizyty na naszej witrynie do Państwa danych dotyczących członkostwa w sieci społecznościowej.

Używamy wtyczki Facebook Connect ze strony facebook.com, obsługiwanej przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczkę można rozpoznać po logo Facebook lub dopisku „Wtyczka społeczna Facebook”. Na przykład jeżeli klikną Państwo przycisk „Lubię” lub zostawią komentarz, dane informacje zostaną przekazane bezpośrednio z naszej przeglądarki do portalu Facebook i będą tam przechowywane. Co więcej, Facebook upublicznia polubienia Państwa przyjaciołom z portalu Facebook. Jeżeli są Państwo zalogowani w portalu Facebook, może on przypisać wezwanie naszej strony bezpośrednio do Państwa konta Facebook. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta w portalu Facebook, przeglądarka wysyła informacje (np. które strony internetowe Państwo wywoływali, Państwa adres IP), przechowywane następnie przez portal Facebook. Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi przez portal Facebook i Państwa praw pokrewnych znajdują się w polityce poufności danych portalu Facebook pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook mapował na Państwa koncie w portalu Facebook dotyczące Państwa dane zebrane za pośrednictwem naszych Witryn, proszę się wylogować z portalu Facebook przed wejściem na nasze witryny.

 

Google Analytics

Google Analytics stosujemy na podstawie art. 6 punkt 1 litera f RODO. Google Analytics to usługa analizy sieci spółki Google Inc. („Google”) na naszej Witrynie. Google Analytics wykorzystuje pliki ciasteczek, tj. pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, aby umożliwić analizę korzystania przez Państwa z witryny. Generowane przez ciasteczko informacje dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej witryny przez Państwa zwykle przekazywane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadkach aktywnej anonimizacji IP na tej witrynie, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazuje się pełny adres IP i dopiero tam go skraca. W imieniu właściciela niniejszej witryny Google wykorzysta takie informacje do oceny sposobu wykorzystania jej przez Państwa, opracuje raporty dotyczące aktywności w witrynie i zapewni operatorowi witryny dalsze usługi związane z wykorzystaniem witryny i internetu. Google nie łączy adresu IP przesyłanego z Państwa przeglądarki w ramach usługi Google Analytics z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. W takim przypadku proszę jednakże pamiętać, że mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez tę witrynę. Co więcej, mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez ciasteczko i dotyczących wykorzystania witryny przez Państwa (w tym adresu IP) przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki, korzystając z poniższego łącza: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

W swoich witrynach korzystamy z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()”, dzięki czemu adresy IP zostają skrócone przed dalszym przetwarzaniem, aby wykluczyć bezpośrednie powiązania z osobami.

 

Google Maps

Niektóre Witryny korzystają z Google Maps, aby wyświetlić mapy interaktywne. Google Maps to zapewniana przez Google usługa oferująca mapy. Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na stronę niniejszej witryny, która korzysta z Google Maps, ustanowione zostaje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Google znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Państwa przeglądarka przekazuje informację, że odwiedzili Państwo tę witrynę ze swojego adresu IP, bezpośrednio do serwera Google, gdzie zostaje ona zapisana. Korzystanie z Google Maps powoduje przekazywanie informacji na temat Państwa korzystania z niniejszej witryny, wraz z Państwa adresem IP, do firmy Google w USA. Jeżeli nie chcą Państwo, by firma Google zbierała, przetwarzała lub wykorzystywała Państwa dane osobowe za pośrednictwem niniejszej witryny w wyniku korzystania przez Państwa z Google Maps, mogą Państwo dezaktywować JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W przypadku takiej dezaktywacji nie będą Państwo mogli jednakże używać funkcji wyświetlania mapy. Z politykami prywatności Google, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat zbierania, ujawniania i wykorzystania danych przez Google, oraz na temat Państwa praw z tym związanych i opcji ustawienia profilu, można zapoznać się pod adresem http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Microsoft Application Insights

Witryny wykorzystują Microsoft Application Insights, internetową usługę analityczną firmy Microsoft, Inc. („Microsoft”). Application Insights wykorzystuje ciasteczka, dzięki którym witryna może analizować sposób jej użytkowania przez użytkowników. Generowane przez ciasteczka informacje dotyczące sposobu wykorzystania Witryny przez Państwa (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane firmie Microsoft, która będzie je przechowywać na serwerach w USA. Microsoft wykorzysta te informacje do oceny wykorzystania Witryny przez Państwa, do opracowania raportów na temat aktywności w witrynie dla operatorów witryny i świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i użytkowania internetu. Microsoft może także przekazać takie informacje osobom trzecim w przypadkach wymaganych prawem lub kiedy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu spółki Microsoft. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-usage-overview

 

Okres przechowywania lub kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania

Państwa Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny w celu realizacji celów, do których zostały one zebrane, jak opisano powyżej.

Kryteria stosowane przez nas do określenia okresów przechowywania danych dla Danych osobowych obejmują następujące: (i) Przechowywanie w przypadku zapytań. Takie dane będziemy przechowywać przez zasadny okres po wygaśnięciu stosunków między nami (najwyżej 12 miesięcy) w przypadku zapytań otrzymanych od Państwa, (ii) Przechowywanie w przypadku roszczeń. Będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zgodnie z prawem mogą Państwo wystąpić z roszczeniami przeciwko nam (w niektórych krajach oznacza to, że będziemy przechowywać dane przez 10 lat), jeżeli i w zakresie, w jakim zawarliśmy z Państwem jakąkolwiek umowę, (iii) Przechowywanie zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych. Sprawdzimy, czy musimy zachować dane po upływie okresu opisanego w punkcie (ii) ze względu na wymóg przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Jeżeli Państwa podanie o pracę zostanie rozpatrzone pomyślnie i rozpoczną Państwo pracę u nas, Państwa Dane osobowe zostaną przekazane do Państwa akt osobowych i będą przetwarzane do celów związanych z zatrudnieniem. Jeżeli Państwa podanie o pracę nie zostanie rozpatrzone pomyślnie, zachowamy Państwa dane osobowe na okres 12 miesięcy od powiadomienia o braku pomyślnego rozpatrzenia Państwa podania.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych praktyk w zakresie przechowywania danych, prosimy o kontakt (patrz „Kontakt z nami” poniżej).

 

Łącza do innych witryn

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do witryn obsługiwanych przez inne podmioty. Te hiperłącza podajemy Państwu w charakterze odniesienia i ułatwienia, i nie oznaczają one uznania działania takich zewnętrznych witryn ani związku z ich operatorami. Nie kontrolujemy takich witryn i nie odpowiadamy za ich praktyki w zakresie danych lub prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z każdą polityką prywatności na dowolnej odwiedzanej przez Państwa witrynie przed rozpoczęciem korzystania z niej lub przekazaniem jakichkolwiek Danych osobowych.

 

Zmiany niniejszego Oświadczenia

Spółka Ornua zastrzega sobie prawo, wedle własnego wyłącznego uznania, do zmiany niniejszego Oświadczenia, w związku z czym powinni Państwo regularnie sprawdzać niniejsze oświadczenie pod kątem ewentualnych zmian. Jeżeli zmiana jest istotna lub może mieć na Państwa znaczny wpływ, przekażemy Państwu zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Kontakt z nami

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami, aby omówić jakąkolwiek kwestię związaną z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Irlandia lub telefoniczny pod numerem 00 353 1 661 9599 lub na adres e-mail dataprotection@ornua.com.