Het doel van de Privacyverklaring

Ornua Co-operative Limited en haar dochterondernemingen (“Ornua”, “ons” en “wij”) respecteren uw recht op privacy met betrekking tot uw gebruik van onze websites, door ons beheerde officiële sociale-mediapagina’s en elke andere vorm van elektronische communicatie die wij gebruiken om met u te communiceren (samen de “Sites” genoemd). Onze websites omvatten op dit moment www.kerrygold.com, www.kerrygold.co.uk, www.kerrygoldusa.com, www.kerrygoldirishcream.com, www.pilgrimschoice.com, www.palatinafoodservice.com, www.ornua.com, www.ornua.es, www.ornuafoods.co.uk, www.ornuaingredientsuk.com, www.ornuanutrition.co.uk, www.ornuanorthamerica.com, www.ornuaingredientsnorthamerica.com, www.needfoods.co.uk en www.corefxingredients.com. Deze verklaring geldt ook voor de sociale-mediaplatforms die wij op dit moment gebruiken, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube en LinkedIn.

In het kader van deze Privacyverklaring is Ornua Co-operative Limited de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij de informatie beschermen die u aan ons verstrekt of die wij via de Sites kunnen verzamelen. Persoonsgegevens die u vrijwillig aan Ornua verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met deze verklaring en de voorwaarden van alle toepasselijke wetten die van tijd tot tijd in het land waar u woonachtig bent van toepassing zijn.

Lees deze verklaring zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe wij daarmee omgaan, te begrijpen. Als u deze verklaring niet leest of als u het niet eens bent met enig aspect ervan, dient u de Sites niet te gebruiken. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Sites.

 

De betekenis van Persoonsgegevens

De term “Persoonsgegevens” wordt gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming die in uw land van toepassing is. Persoonsgegevens omvatten informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent elke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatoren (bv. IP-adressen – indien deze kunnen worden gebruikt om u te identificeren) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Eenvoudig gezegd omvat dit gegevens die op zichzelf of samen met andere gegevens die wij bewaren of voor ons beschikbaar zijn, kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

 

Het verzamelen en het gebruik van uw Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Sites is het mogelijk dat u ons Persoonsgegevens verstrekt waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, ID van uw sociale-media-account, enz. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u gegevens verstrekt wanneer u deelneemt aan sociale-mediafuncties op een Site, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête, wanneer u een formulier invult of een probleem met een Site meldt.

Wij raden u aan gevoelige Persoonsgegevens, zoals informatie met betrekking tot uw ras of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of andere overtuigingen, fysieke of mentale gezondheid, criminele achtergrond, enz., niet via een Site aan ons te onthullen.

De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt.

 

De categorieën van Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, het doel en de wettelijke basis

De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen, omvatten:

 

 

Categorieën Persoonsgegevens Doeleinde Rechtmatige basis
Sollicitatiegegevens (bv. naam, cv, contactgegevens) Wij verwerken deze persoonsgegevens ten behoeve van het wervingsproces, waaronder het opzetten van een elektronisch HR-dossier voor sollicitanten, het beheren van uw sollicitatie, het organiseren van sollicitatiegesprekken. Het is noodzakelijk dat wij deze gegevens verwerken wanneer wij een contract met u aangaan.
Algemene contactgegevens (bv. volledige naam, postadres, e-mailadres, werkgever/bedrijf en beroepsinformatie, functiebenamingen, telefoon- en faxnummers) Het beheren en beantwoorden van uw vragen. Voor het uitvoeren van het contract en legitieme belangen – het is belangrijk dat wij uw vragen kunnen beantwoorden.
Bladeren door informatie (IP-adres, browserinformatie) en gegevens verwerkt via cookies en analytische tools (voor meer informatie, zie de rubriek Cookies hieronder) (1) Het monitoren en produceren van statistische informatie over het gebruik van onze platforms en het analyseren en verbeteren van de functionaliteit ervan

(2) Opnieuw richten en marketing van informatie op maat voor onze gebruikers.

Rechtmatige belangen – door te monitoren kunnen wij ervoor zorgen dat onze Sites goed werken, eventuele problemen met onze server diagnosticeren en onze Sites beheren. Ook het onder (2) beschreven doeleinde (links) vertegenwoordigt onze legitieme belangen
Contactgegevens voor marketing (volledige naam, postadres, e-mailadres, werkgever/bedrijf en professionele informatie, functiebenamingen, telefoon- en faxnummers) Om u marketinginformatie te sturen, met name informatie en updates over ons bedrijf, onze producten en diensten, en u in staat te stellen aan promotie- en marketingactiviteiten deel te nemen. Om onze marketingstrategieën te verfijnen als u zich hebt geabonneerd op en hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke informatie of deelname aan promotie- en marketingactiviteiten Uw uitdrukkelijke toestemming
Alle informative Het vaststellen en handhaven van onze wettelijke rechten en verplichtingen; en monitoren om frauduleuze activiteiten te identificeren en te registreren

Het naleven van instructies van wetshandhavingsinstanties, een rechtbank of anderszins zoals wettelijk vereist

Voor onze algemene administratie en ons relatiebeheer

Het beheren van de voorgestelde verkoop, herstructurering of fusie van een of alle onderdelen van ons bedrijf, inclusief het

beantwoorden van vragen van een potentiële koper of fuserende organisatie

Het oplossen van uw klachten of eventuele geschillen met u

Rechtmatige belangen (zie kolom links)

Wij bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor wij ze verzamelen. Wij verzamelen of bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk verplicht.
U op de hoogte houden en direct marketing

Met uw toestemming en indien relevant bewaren wij uw naam, adres en/of contactgegevens (waaronder uw telefoonnummer en/of e-mailadres) in onze gegevensbank en kunnen wij deze informatie van tijd tot tijd gebruiken om u te informeren over relevante producten en diensten, en over ontwikkelingen in onze branche in het algemeen die wellicht voor u van belang zijn. Hiertoe kunnen wij schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail contact met u opnemen. Als u op een bepaald moment besluit dat u niet wilt dat wij uw contactgegevens voor deze doeleinden gebruiken, laat ons dat dan weten (zie “Contact opnemen” hieronder).
Recht van toegang, rechtzetting en verwijdering

U hebt diverse rechten op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in uw land. Deze rechten omvatten (voor zover relevant): het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren; het recht om deze te corrigeren, met inbegrip van het recht om ons te verplichten onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren; het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht om verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken wanneer het voor ons niet langer noodzakelijk is om deze te bewaren; het recht op gegevensoverdraagbaarheid met inbegrip van het recht om Persoonsgegevens te verkrijgen in een algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer onze verwerking ervan is gebaseerd op een toestemming; het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (indien van toepassing) die een juridisch of belangrijk effect heeft op u als individu; en het recht om uw toestemming in te trekken voor een verwerking waarvoor u eerder toestemming hebt verleend. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudend autoriteit.

Indien u op enig moment na het verstrekken van uw Persoonsgegevens besluit dat u een kopie van de Persoonsgegevens wilt ontvangen of dat u niet langer wilt dat wij de gegevens bewaren of gebruiken, of als de gegevens verouderd of onjuist zijn, zie dan onder “Contact opnemen” als u een van deze rechten (voor zover relevant) wilt uitoefenen.

 

Mededeling van Persoonsgegevens aan derden

Ornua maakt uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden, behalve zoals beschreven in deze verklaring of anderszins met uw toestemming.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derden bekendmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende:

  1. binnen onze groep van bedrijven voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
  2. aan derden die diensten aan ons verlenen en ons en onze groep van bedrijven helpen bij de bedrijfsvoering. Soms kan bijvoorbeeld een derde partij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens om onze informatietechnologie te ondersteunen of om mailings namens ons te verwerken;
  3. aan onze juridische en andere professionele adviseurs;
  4. indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de rechtspleging, ter bescherming van gewichtige belangen, ter bescherming van de veiligheid of integriteit van onze gegevensbanken of deze Site, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wettelijke aansprakelijkheid;
  5. aan regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstellingen om te voldoen aan de rechtsorde, wettelijke of regelgevende vereisten en overheidsaanvragen; en
  6. wij kunnen derden inschakelen om de Site te beheren en andere diensten te verlenen in verband met de Site, zoals het verzamelen en analyseren van gegevens. Dergelijke derden kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonsgegevens die u verstrekt voor zover dit nodig is voor het verlenen van dergelijke diensten namens ons; deze derden zijn echter verplicht om de Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring te beschermen.

Vanwege het wereldwijde karakter van onze activiteiten kunnen uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en worden doorgegeven aan partijen in andere landen, waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze andere landen hebben ofwel andere wetten op het gebied van gegevensbescherming dan het land waar u woont, ofwel geen wetten op het gebied van gegevensbescherming. Mogelijk worden zij door de Europese Commissie niet geacht persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.

In het bijzonder kunnen wij uw Persoonsgegevens opslaan op servers in de Verenigde Staten van Amerika. De Verenigde Staten worden door de Europese Commissie niet geacht een adequate bescherming van persoonsgegevens te hebben. Voorzorgsmaatregelen worden getroffen (ook op het gebied van beveiliging) om uw Persoonsgegevens te beschermen wanneer deze zich in deze andere landen bevinden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het gebruik van Europese modelcontractbepalingen, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, of de registratie van een privacyschild, wanneer de ontvanger in de VS is gevestigd. Op het volgende adres kunt u deze online vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Hebt u vragen of wilt u een exemplaar ontvangen? Neem dan contact met ons op (gegevens hieronder). Eventueel commercieel gevoelige informatie kan uit de aan u verstrekte kopieën worden verwijderd/gewist.

Beveiliging van uw gegevens

Wij streven ernaar de juiste technische en fysieke veiligheidsmaatregelen te gebruiken om de door ons verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang in verband met onze Site. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. Onze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en moeten passende beschermingsmaatregelen nemen. In sommige gevallen gebruiken we SSL-encryptie die aan de industrienormen voldoet om gegevensoverdrachten te beschermen. De meeste browsers ondersteunen het beveiligingsniveau dat hiervoor nodig is.

Wij streven er met name naar de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s, waaronder: (a) pseudonimisering (zoals het scheiden van gegevens van directe identificatoren zodat koppeling aan een identiteit niet mogelijk is zonder aanvullende informatie die afzonderlijk wordt bewaard) en versleuteling, (b) het waarborgen van de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die worden gebruikt om uw Persoonsgegevens te verwerken, (c) het waarborgen van het vermogen om de beschikbaarheid van en de toegang tot Persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en (d) het zorgen voor een proces voor regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar een Site stuurt niet garanderen en u doet dit op eigen risico. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, stel ons dan onmiddellijk op de hoogte van het vermoede probleem.

Verzamelen van niet-persoonsgebonden gegevens, Cookiebeleid

Wij kunnen van tijd tot tijd cookies gebruiken op onze Sites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst met als doel u als een terugkerende gebruiker van onze Site te herkennen, uw gebruik van onze Site bij te houden en reclame te maken. Dit maakt het mogelijk om bepaalde aspecten van uw bezoek aan onze Site te personaliseren. Informatie die op deze manier uit cookies wordt verzameld, wordt alleen op geaggregeerde basis gebruikt. Tenzij een bezoeker ons specifiek zijn identiteit meedeelt, bijvoorbeeld door zich te registreren op onze Sites, door informatie te verstrekken via een online formulier of door ons vanaf de Sites correspondentie te sturen, weten wij niet wie de individuele bezoekers zijn. Wij kunnen cookies gebruiken om voorkeuren op te slaan; sessiegegevens op te slaan; informatie te ontwikkelen over de voorkeuren en interesses van bezoekers van de Site; activiteiten uit het verleden op een website te registreren om betere dienst te verlenen wanneer u terugkeert naar onze Site; of de inhoud van webpagina’s aan te passen op basis van informatie die u vrijwillig verstrekt.

U kunt cookies uitschakelen met behulp van de instellingen van uw internetbrowser. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als u cookies uitschakelt, kunnen bepaalde functies van onze Sites mogelijk niet goed werken.

 

Sociale plug-ins

Op sommige websites gebruiken we sociale plug-ins (ook bekend als “knoppen”) van sociale netwerken zoals Facebook, Google+ en Twitter. Wanneer u de Sites bezoekt, zijn de knoppen niet geactiveerd en blijven ze inactief tenzij u op een van de knoppen klikt. Wanneer u op een knop hebt geklikt, blijft hij actief totdat u hem deactiveert of uw cookies verwijdert. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kan dat netwerk uw bezoek op de website aan uw gebruikersaccount koppelen. Als u niet wilt dat het sociale netwerk waarvan u lid bent de tijdens uw bezoek aan onze website verkregen gegevens aan uw lidmaatschapsgegevens koppelt, moet u zich eerst bij het sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen op onze website activeert.

Wij gebruiken de Facebook Connect plug-in van facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De plug-in is te herkennen aan het Facebook-logo of de aanvulling “Facebook Social Plug-in”. Als u bijvoorbeeld op de “vind ik leuk”-knop klikt of een opmerking achterlaat, wordt de relevante informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Bovendien maakt Facebook uw vind-ik-leuks openbaar voor uw Facebook-vrienden. Als u bij Facebook bent ingelogd, dan kan Facebook de activering van onze pagina direct aan uw Facebook-account koppelen. Zelfs als u niet bent ingelogd of geen Facebook-account hebt, verzendt uw browser informatie (bijvoorbeeld welke webpagina’s u hebt bezocht, uw IP-adres) naar Facebook die daar vervolgens wordt opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook de gegevens die via onze websites over u zijn verzameld, aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich eerst bij Facebook afmelden voordat u onze webpagina’s bezoekt.

 

Google Analytics

Op basis van art. 6, lid 1, onder f, van de AVG, maken wij op onze Site gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. In het geval van geactiveerde IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter eerder door Google afgekapt in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekapt. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat cookies worden opgeslagen; u moet er dan rekening mee houden dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door een browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wij gebruiken Google Analytics op onze websites met de extensie “anonymizeIP()”, waarbij IP-adressen voor verdere verwerking worden afgekapt om directe associaties met personen uit te sluiten.

 

Google Maps

Sommige Sites gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven. Google Maps is een kaartenservice van Google. Telkens wanneer u een pagina op deze website bezoekt die gebruik maakt van Google Maps, wordt er een directe link gelegd tussen uw browser en een server van Google in de Verenigde Staten. De informatie die u vanaf uw IP-adres op deze website hebt bezocht, wordt door uw browser rechtstreeks naar de server van Google verzonden en daar opgeslagen. Wanneer u gebruikmaakt van Google Maps wordt informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Als u niet wilt dat Google uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, verwerkt of gebruikt wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. Als u JavaScript deactiveert, kunt u de functie voor kaartweergave echter niet meer gebruiken. Google’s privacybeleid met meer informatie over het verzamelen, openbaar maken en het gebruik van gegevens door Google en over uw rechten ter zake en de opties voor de profielinstellingen vindt u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Microsoft Application Insights

De Sites maken gebruik van Microsoft Application Insights, een webanalysedienst van Microsoft, Inc. (“Microsoft”). Application Insights maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de Site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en door Microsoft opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Microsoft gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Site te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Microsoft kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of wanneer deze derden de informatie namens Microsoft verwerken. Nadere informatie is te vinden op https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-usage-overview.

 

Bewaartermijn of criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te vervullen zoals hierboven beschreven.

De criteria die we gebruiken om de bewaartermijnen voor Persoonsgegevens te bepalen, omvatten: (i) Bewaring in het geval van vragen: wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende een redelijke periode nadat de relatie tussen ons is beëindigd (maximaal twaalf maanden) in het geval van vragen van u; (ii) Bewaring in het geval van vorderingen: wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode waarin u ons wettelijk kunt aanspreken (in sommige landen betekent dit dat we uw Persoonsgegevens tien jaar bewaren) indien en voor zover wij een contract met u zijn aangegaan; (iii) Bewaring in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten: wij overwegen of we uw Persoonsgegevens na de onder (ii) beschreven periode moeten bewaren omwille van een wettelijke of reglementaire vereiste.

Als uw sollicitatie succesvol is en u bij ons in dienst treedt, worden uw Persoonsgegevens overgebracht naar uw personeelsdossier en verwerkt voor tewerkstellingsdoeleinden. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw Persoonsgegevens gedurende een periode van twaalf maanden na kennisgeving dat uw sollicitatie niet succesvol was.

Voor meer informatie over onze praktijken op het gebied van gegevensbewaring, neemt u contact met ons op (zie “Contact opnemen” hieronder).

 

Links naar andere websites

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en voor uw gemak en houden geen goedkeuring in van de activiteiten van deze websites van derden of enige connectie met de exploitanten ervan. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor gegevens of privacypraktijken ervan. Wij raden u aan het privacybeleid op elke site die u bezoekt te lezen voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

 

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Ornua behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze verklaring te allen tijde te wijzigen; u dient deze verklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die wij aanbrengen. Als de wijziging fundamenteel is of aanzienlijke gevolgen voor u kan hebben, verstrekken wij u de bijgewerkte Privacyverklaring voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Wij raden u aan de inhoud van deze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

Contact opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen over deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Ierland of per telefoon op 00 353 1 661 9599 of e-mail dataprotection@ornua.com.