AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Ornua Co-operative Limited of Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Ierland, tezamen met haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven (“Ornua“). Uw gebruik van deze website en door onze beheerde pagina’s van sociale media (de “Site“) is onderworpen aan de hieronder uiteengezette Algemene Voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“). Door in te loggen op de Site, verbindt u zich tot naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Site, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om u te verbinden tot naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en, zo niet, dat u over de ouderlijke toestemming of de toestemming van uw voogd beschikt om u te verbinden tot naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Ga niet naar en maak geen gebruik van deze Site, zolang u deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt gelezen en aanvaard.

MEDEDELING INZAKE HET AUTEURSRECHT

De informatie, inhoud, software, downloads, interfaces, grafische elementen, tekst, ontwerp, audio- en videoclips, beelden, knoppen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s (het “Materiaal“) op de Site en de Site zelf zijn de exclusieve eigendom en in het bezit van Ornua, haar licentiehouders of contentproviders en vallen onder de bescherming van het auteursrecht, handelsmerkrecht, databaserecht, sui generis recht en andere intellectuele eigendomsrechten krachtens de landelijke wetten en internationale verdragen. Ornua en/of haar licentiehouders (naargelang het geval) behouden alle rechten, aanspraken, belangen en intellectuele eigendomsrechten in en op het Materiaal.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan niets in deze Gebruiksvoorwaarden opgevat worden als impliciete of expliciete verlening van enige licentie of enig recht onder het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht, databaserecht, sui generis recht of ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsbelang van Ornua, haar licentiehouders of van derden.

Ornua garandeert niet dat uw gebruik van het Materiaal op de Site geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

GEBRUIK VAN HET MATERIAAL

Het is u toegestaan om Materiaal op deze Site te openen, te delen, te kopiëren, te downloaden of af te drukken voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, mits u geen op dat Materiaal vermelde auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. Het Materiaal wordt u verstrekt onder een licentie, die te allen tijde naar goeddunken van Ornua ingetrokken kan worden.

Enig ander gebruik van het Materiaal, de producten en diensten die behoren tot of deel uitmaken van deze Site, waaronder wijziging, verspreiding, reproductie, verlening van licenties, uittrekking, hergebruik, opname of integratie in ander Materiaal, hergebruik door middel van framingtechnologieën, creëren van afgeleide werken of verkoop daarvan is ten strengste verboden en vormt een schending van de eigendomsrechten van Ornua.

DOOR U GEDEELD MATERIAAL

Als u Materiaal deelt met/verzendt naar ons en andere gebruikers van de Site, kan dergelijk Materiaal openbaar toegankelijk worden.

Bij deze verleent u Ornua een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, vergoedingsvrij, permanent, onherroepelijk recht en de toestemming om dergelijke Materiaal te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, aan te passen, af te leiden, door te geven en weer te geven in alle mediavormen en om sublicenties op deze rechten te verlenen voor de bedrijfsdoeleinden van Ornua.

Als u ideeën deelt met/verzendt naar de Site, zijn wij niet verplicht deze ideeën te volgen en kunnen wij deze voor ongeacht welke doeleinden gebruiken. U doet afstand van alle morele of andere rechten op ongeacht welk Materiaal dat u aan de Site verstrekt.

U bent aansprakelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, juistheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht van dergelijk Materiaal.

U verklaart dat u het recht heeft dergelijk Materiaal via de Site te delen, dat dergelijk Materiaal voldoet aan alle van kracht zijnde wettelijke voorschriften, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en niet onwettig, frauduleus, vals, lasterlijk, obsceen, beledigend, illegaal of vertrouwelijk is.

GEDRAG OP DE SITE

Uw gebruik van de Site dient te allen tijde te voldoen aan de van kracht zijnde wettelijke voorschriften en reglementen.

U zal op enige wijze gebruik maken van de Site of Materiaal of computerprogramma’s delen met of verzenden naar de Site die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn of de Site of de faciliteiten en/of diensten daarvan kunnen aantasten, uitschakelen, overbelasten of schaden of die het gebruik van de Site, de faciliteiten en/of diensten daarvan door anderen kunnen belemmeren.

U zal de Site niet gebruiken voor het verzenden of verspreiden van ongewenste of onbevoegde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke benaderingen (spam).

Het is u niet toegestaan te proberen onbevoegd in te dringen op de Site, de faciliteiten en/of diensten daarvan of op accounts, computersystemen en netwerken die verbonden zijn met de Site of enige andere door Ornua beheerde Site door middel van hacking, wachtwoordonderschepping of op enigerlei andere wijze. U zal de Site niet aanvallen via een Denial-of-Service aanval.

U zal de Site niet gebruiken om op welke wijze ook programmamateriaal of welke informatie ook te verzamelen of in te winnen (zoals onder andere e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van andere gebruikers).

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze Site bevat links naar websites van derden. Uw gebruik van websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen die op de betreffende websites vermeld worden en valt niet onder deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik door u van andere websites via de Site geschiedt op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van informatie, gegevens, meningen of standpunten die vermeld worden op websites van derden, noch voor de veiligheid van links naar of uitwisselingen met websites van derden. Ornua behoudt zich te allen tijde het recht voor om links naar websites van derden te beëindigen. Ornua verstrekt links naar websites van derden voor uw comfort, maar het feit dat Ornua degelijke links verstrekt houdt niet in dat Ornua dergelijke websites ondersteunt, goedkeurt of erkent.

DISCLAIMER

U gebruikt de Site op uw eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het downloaden vanuit, het uploaden naar en/of het gebruik van de faciliteiten, diensten of het Materiaal die op de Site verstrekt worden of enige informatie die door uw gebruik van de Site verkregen wordt, evenals voor de verwijzing daarnaar of de betrouwbaarheid daarvan en het risico op schade als gevolg daarvan. U stemt ermee in dat Ornua niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade als gevolg van uw gebruik van de Site of uw onvermogen om de Site te gebruiken en u doet bij deze afstand van alle vorderingen ter zake, ongeacht of deze gebaseerd zijn op overeenkomsten, onrechtmatige daad of andere gronden.

Deze Site is voor alle gebruikers beschikbaar in de staat waarin deze verkeert. Ornua biedt geen garantie dat de Site of de server die de Site beschikbaar stelt vrij is van defecten, waaronder onder andere virussen en andere schadelijke elementen. Ornua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor besmettingen door computervirussen, bugs, vervalsing, onbevoegde toegang, tussenkomst, verwijdering, defecten, vertragingen of andere voorvallen die buiten de macht van Ornua vallen en die het beheer, de veiligheid, oprechtheid, integriteit of de betrouwbaarheid van de aspecten van de Site kunnen aantasten. Ornua biedt geen impliciete of expliciete garanties ten aanzien van welke faciliteiten, diensten en/of welk Materiaal van de Site ook, zoals maar niet beperkt tot, de accuraatheid, de volledigheid of verhandelbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor bijzondere doeleinden daarvan.

Merk op dat de pagina’s van de Site technische onnauwkeurigheden en typografische fouten kunnen bevatten. Voorts kan de op de Site verstrekte informatie van tijd tot tijd bijgewerkt worden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie op deze pagina’s en kunnen daar in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Merk tevens op dat het gebruik van Internet en het Wereldwijde Web bepaalde daarmee inherente risico’s met zich meebrengt. Door naar de Site te gaan en gebruik te maken van de Site, verklaart u te begrijpen dat niet gegarandeerd kan worden dat uw gebruik en het gebruik in zijn algemeenheid van de Site niet kan worden verstoord door derden of privé en vertrouwelijk blijft.

BESCHIKBAARHEID

Alhoewel Ornua er alles aan doet de Site te allen tijde beschikbaar te houden, kan het voorkomen dat de Site onderbroken wordt, bijvoorbeeld voor onderhoud, upgrades en noodreparaties, of als gevolg van storingen van telecommunicatieverbindingen en apparatuur die buiten onze macht vallen. U stemt ermee in dat Ornua niet jegens u of derden aansprakelijk gesteld kan worden voor schade als gevolg van al dan niet gegronde, opzettelijke of vrijwillige onderbrekingen, wijzigingen, opschortingen of stakingen van de Site.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Binnen de ruimste grenzen van de wet kunnen Ornua, noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade als gevolg van of in verband met uw gebruik van, uw onvermogen om gebruik te maken van of uw vertrouwen in de faciliteiten, diensten en/of het Materiaal die via of op onze Sites verstrekt worden, waaronder onder andere directe schade, verlies van gegevens, werkonderbrekingen, computeruitval of -storingen, bedrijfsonderbrekingen, inkomsten- of winstderving, verlies van kansen, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden of ongeacht welke indirecte of gevolgschade ook, zelfs als Ornua in kennis gesteld werd van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade of als dergelijk verlies of dergelijke schade redelijkerwijze te voorzien was.

In geen geval kunnen Ornua of haar medewerkers of vertegenwoordigers verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook als gevolg van het gedrag van derden op of in verband met de Site of van Materiaal dat door derden met de Site gedeeld of naar de Site verzonden wordt.

VRIJWARING

U stemt ermee in Ornua en (naar gelang het geval) haar medewerkers, vertegenwoordigers, leveranciers en derde dienstverleners te vrijwaren tegen alle aanspraken, vorderingen, verliezen, uitgaven, schadeloosstellingen en kosten, inclusief juridische kosten, die zouden kunnen voortvloeien uit enige schending van of inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden uwerzijds, vorderingen ingesteld door of verplichtingen jegens derden als gevolg van activiteiten met betrekking tot uw gebruik of misbruik van de Site of beschuldigingen dat door u via de Site beschikbaar gesteld of ontworpen Materiaal inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

OPSCHORTING/BEËINDIGING/VERVOLGACTIES

Wij kunnen in geval van inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden de volgende maatregelen treffen:

  • Onmiddellijke, tijdelijke of blijvende intrekking van uw recht op het gebruik van de Site.
  • Onmiddellijke, tijdelijke of blijvende verwijdering van door u naar onze Site verzonden Materiaal.
  • Rechtsvordering tegen u ter betaling van een vergoeding wegens de inbreuk.
  • Verstrekking van dergelijke informatie aan justitiële instanties als wij dit redelijkerwijze nodig achten.

Iedere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die expliciet of impliciet in werking treedt of blijft tijdens of na afloop van deze Gebruiksvoorwaarden blijft van kracht na het verstrijken of aflopen van deze Gebruiksvoorwaarden.

PRIVACYBELEID

Ornua respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers die naar de Site gaan en gebruik maken van de faciliteiten en/of diensten daarvan. Raadpleeg voor nadere informatie over de wijze waarop Ornua en de Site gebruik maken van cookies, de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wij gegevens openbaar maken ons Privacybeleid dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Binnen de ruimste grenzen van de wet behoudt Ornua zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud, diensten, presentatie, prestaties, faciliteiten en/of diensten of delen van het Materiaal of de Site naar eigen goeddunken, inclusief de Gebruiksvoorwaarden, te wijzigen.

RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Ierse wetgeving en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.

DIVERSEN

Afstand doen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend geldig indien Ornua daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Het afstand doen van enige bepaling van deze voorwaarden behelst niet het afstand doen van de andere bepalingen of het voortzetten van het afstand doen van enige bepaling in de toekomstig. Mocht een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar achten, heeft dergelijke bepaling binnen de grenzen van het oordeel van de rechtbank geen uitwerking met betrekking tot de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ornua met betrekking tot het gebruik van de Site, de faciliteiten en/of diensten daarvan en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en kunnen niet gewijzigd worden, behoudens schriftelijke door u en Ornua ondertekende instemming.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Als u contact met ons wenst op te nemen om bepaalde zaken over deze Gebruiksvoorwaarden te bespreken, kunt u contact opnemen met Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Ierland, of via het telefoonnummer 00 353 1 661 9599.