FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Ezt a weboldalt az Ornua Co-operative Limited (székhely: Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Írország) és annak leány- és kapcsolt vállalatai (a továbbiakban együttesen: „Ornua”) közösen üzemeltetik. A weboldal és a cégünk által kezelt, hivatalos közösségi oldalak (a továbbiakban: „oldal”) használatára a lenti feltételek („használati feltételek”) vonatkoznak. Az oldal megnyitásával és használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy rá nézve a használati feltételek kötelezőek. Az oldal használatával a felhasználó kijelenti, hogy a használati feltételek elfogadásához a törvényben előírt korhatárt betöltötte, illetve amennyiben nem, ahhoz szülőtől vagy gyámtól beleegyezést kapott. Kérjük, hogy az oldal megnyitása és használata előtt olvassa el és fogadja el a használati feltételeket.

SZERZŐI JOGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Az oldalon lévő információk, tartalom, szoftver, letölthető elemek, felületek, grafika, szöveg, arculat, hang- és videoklipek, képek, gombok, védjegyek, szolgáltatásmegjelölések, kereskedelmi nevek és logók
(a továbbiakban: „tartalom”), valamint maga az oldal az Ornua, a licencbe adók vagy tartalomszolgáltatók kizárólagos tulajdonát képezik, illetve azok a nemzeti jogszabályok vagy nemzetközi szerződések értelmében védjegyoltalom vagy szerzői, adatbázis-, sui generis jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak. A tartalommal kapcsolatos minden jog, cím, érdekeltség és szellemi tulajdonjog az Ornua céget és/vagy a licencbe adókat illeti meg (az esettől függően).

A használati feltételek nem értelmezhetők úgy, mint amely az Ornua, annak licencbe adói vagy egyéb harmadik fél bármilyen védjegy- vagy szabadalmi oltalma, szerzői, adatbázis-, sui generis jogi vagy egyéb szellemi tulajdonjoga vagy tulajdonosi érdekeltsége értelmében, hallgatólagosan vagy egyéb módon licencet vagy jogot biztosít, kivéve ha a jelen dokumentum kifejezetten ettől eltérően rendelkezik.

Az Ornua nem garantálja, hogy az oldalon található tartalom nem sérti harmadik fél jogait.

A TARTALOM HASZNÁLATA

Az oldalon elérhető tartalom személyes, nem kereskedelmi célú hozzáférése, megosztása, másolása, letöltése és nyomtatása engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az érintett tartalmon megjelenő védjegy, szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelzés nem módosítható vagy törölhető. A tartalomhoz engedély alapján férhet hozzá, amelyet az Ornua saját belátása szerint bármikor visszavonhat.

Szigorúan tilos és az Ornua szellemi tulajdonjoga megsértésének minősül az oldalon található vagy annak részét képező tartalom, termékek és szolgáltatások bármely egyéb felhasználása, beleértve azok módosítását, értékesítését, ismételt közzétételét, licencelését, kinyerését, újrafelhasználását, beépítését vagy egyéb tartalomba történő integrálását, ismételt felhasználását keretképzéssel, felhasználását származékos művek létrehozására, viszonteladását.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGOSZTOTT TARTALOM

Ha tartalmat oszt meg vagy tölt fel számunkra és az oldal többi felhasználója számára, ezek a tartalmak nyilvánosan elérhetők lehetnek.

A felhasználó ezúton az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes és kompenzáció nélküli, állandó és visszavonhatatlan jogot és engedélyt ad az ilyen tartalom használatára, reprodukciójára, terjesztésére, átdolgozására, módosítására, közvetítésére és megjelenítésére – nyilvánosan vagy egyéb módon – bármilyen formátumban, valamint az említett jogokra vonatkozó engedély továbbadására az Ornua üzleti céljaira.

Ha ötleteit megosztja a weboldalon vagy feltölti oda, cégünknek azokkal kapcsolatban nincs kötelezettsége, és bármilyen célra felhasználhatja azokat. A felhasználó lemond az oldalnak küldött tartalmakra vonatkozó személyi és egyéb jogokról.

Az ilyen tartalom törvényességéért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, eredetiségéért és szerzői jogi vonatkozásaiért a felhasználó felel.

A felhasználó elfogadja, hogy jogában áll megosztani ilyen tartalmat a weboldalon, és vállalja, hogy az érintett tartalom megfelel az összes vonatkozó törvénynek, nem sérti harmadik fél jogait, valamint nem jogellenes, csalárd, szellemi tulajdon, hamis, becsületsértő, obszcén tartalmú, sértő, törvénytelen vagy bizalmas.

A WEBOLDALON TANÚSÍTOTT MAGATARTÁS

Az oldal használatakor minden esetben meg kell felelni az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és rendelkezésnek.

Az oldal nem használható, valamint tartalom és számítógépes program nem osztható meg és tölthető fel az oldalra rosszindulatú szándékkal vagy technológiailag ártalmas módon, illetve úgy, hogy az károsíthatja, leállíthatja, túlterhelheti vagy veszélyeztetheti az oldalt vagy az ott elérhető funkciókat és/vagy szolgáltatásokat, vagy úgy, hogy az akadályozza az oldal, annak funkciói és/vagy szolgáltatásai mások által történő használatát.

Az oldal nem használható kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, promóciós anyag vagy más hasonló megkeresés (spam) továbbítására vagy küldésének biztosítására.

Tilos jogosulatlanul – feltörés, jelszószerzés, egyéb útján – hozzáférni az oldalhoz, annak funkcióihoz és/vagy szolgáltatásaihoz, illetve az oldalhoz vagy az Ornua által működtetett egyéb oldalakhoz kapcsolódó felhasználói fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez és hálózatokhoz. Tilos az oldalt támadni hozzáférés megtagadásával járó támadással.

A felhasználó vállalja, hogy nem használja az oldalt programelemek vagy egyéb adatok (beleértve többek között az e-mail címeket vagy a felhasználók egyéb személyes adatait) kinyerésére vagy egyéb módon történő gyűjtésére.

HARMADIK FÉL OLDALÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A weboldal harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaz. Harmadik fél weboldalának használatakor a felhasználóra nem a jelen használati feltételek, hanem az adott weboldal használati feltételei vonatkoznak. Egyéb oldalaknak a weboldalról történő elérése saját felelősségre történik. Cégünk nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalán megjelent információ, adat, vélemény vagy kijelentés pontosságáért, illetve a harmadik fél weboldalára mutató hivatkozás vagy azzal történő kommunikáció biztonságáért. Az Ornua fenntartja a jogot a harmadik fél weboldalára mutató hivatkozás törlésére. Az Ornua a felhasználók kényelme érdekében biztosít harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, melyek megléte nem jelenti azt, hogy az Ornua szponzorálja, támogatja vagy engedélyezi az ilyen weboldalak működését.

JOGI NYILATKOZAT

A weboldal használata saját felelősségre történik. A felhasználó teljes körű felelősséget vállal a weboldalon elérhető funkciók, szolgáltatások és tartalmak, illetve az oldal használata során szerzett egyéb információ letöltéséért, feltöltéséért és/vagy használatáért, hivatkozásáért, valamint az ezekből adódó kockázatokért. A felhasználó elfogadja, hogy az Ornua nem vállal felelősséget az oldal használatából vagy nem megfelelő használatából eredő károkért; és ezúton lemond az erre vonatkozó mindenfajta követeléséről, adódjon az szerződésből, jogellenes cselekményből vagy egyéb okból.

Az oldal minden felhasználó számára aktuális formájában elérhető. Az Ornua nem állítja, garantálja vagy vállalja, hogy az oldal vagy az annak elérhetőségét biztosító szerver a jövőben nem hibásodik meg, ideértve többek között a vírusokat és egyéb ártalmas elemeket. Az Ornua nem vállal felelősséget a számítógépes vírus okozta fertőzés, hiba, jogosulatlan változtatás, hozzáférés, beavatkozás, módosítás vagy használat, csalás, lopás, technikai probléma, hiba, kihagyás, megszakítás, törlés, meghibásodás, késés vagy az Ornua hatáskörén kívül eső esemény esetén, melyek bármilyen szempontból károsítják vagy befolyásolják az oldal kezelését, biztonságát, korrektségét, integritását vagy megfelelő működtetését. Az Ornua semmit sem állít, köt ki, garantál vagy vállal kifejezetten vagy hallgatólagosan az oldalon elérhető funkciókkal, szolgáltatásokkal és/vagy tartalmakkal kapcsolatban, beleértve többek között ezek pontosságát, teljességét, forgalomképességét, minőségét vagy adott célra való alkalmasságát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal lapjain előfordulhatnak technikai pontatlanságok vagy tipográfiai hibák. Az oldalon lévő információkat időnként frissítjük, de nem vállalunk felelősséget az oldalakon található adatok naprakészségéért, illetve az információk frissítésének elmulasztása esetén. Az internet használata bizonyos kockázatokat rejt. Az oldalhoz történő hozzáféréssel és annak használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal egyéni és általános használata során nem garantálható annak magán és bizalmas jellege, vagy hogy harmadik fél nem zavarja azt.

ELÉRHETŐSÉG

Az Ornua arra törekszik, hogy az oldal folyamatosan elérhető legyen, de esetenként előfordulhatnak kimaradások, például karbantartás, frissítés vagy sürgős javítás esetén, illetve a telekommunikációs kapcsolatok vagy berendezések hibája miatt, melyekre nem vagyunk befolyással. A felhasználó elfogadja, hogy az Ornua nem tartozik felelősséggel a felhasználó vagy harmadik fél felé a felhasználó által elszenvedett, az oldal megszakításából, módosításából, felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő veszteségért, legyen az indokolt vagy indokolatlan, és történjen hanyagságból, szándékosan vagy gondatlanságból.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Ornua és annak tisztségviselői vagy egyéb képviselői a vonatkozó törvények által megengedett lehető legteljesebb mértékben mentesülnek a felelősség alól az oldal használatából vagy nem megfelelő használatából, az oldalon vagy azon keresztül elérhető funkciókra, szolgáltatásokra és/vagy tartalomra való támaszkodásból, illetve az előzőekkel kapcsolatban adódó veszteség vagy kár – beleértve többek között a közvetlen veszteséget, az adatvesztést, a munka leállását, a számítógép meghibásodását vagy üzemzavarát, az üzemszünetet, a bevételkiesést, az elmaradt nyereséget vagy üzleti lehetőséget, a vagyoni kárt és a harmadik fél követelését –, valamint bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteség esetén, még akkor is, ha az Ornua tisztában volt az adott veszteség vagy kár lehetőségével, vagy ezek ésszerűen előreláthatóak voltak.

Harmadik félnek az oldalon vagy azzal kapcsolatban tanúsított magatartásából, illetve az oldalra harmadik fél által megosztott/feltöltött tartalomból eredő kár esetén az Ornua és annak tisztségviselői, egyéb képviselői nem vállalnak felelősséget.

KÁRTALANÍTÁS

A felhasználó kijelenti, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti az Ornua céget és (adott esetben) az Ornua alkalmazottait, megbízottjait, szállítóit, a számára információs szolgáltatást nyújtó harmadik felet, valamint egyéb képviselőit mindenfajta követelés, igény, veszteség, kiadás, kár és költség alól, beleértve a jogi kiadásokat, fakadjon az a jelen használati feltételek felhasználó által történő bármilyen megsértéséből vagy megszegéséből; harmadik fél követelése vagy harmadik féllel szembeni kötelezettség alól, amely az oldalnak a felhasználó által történő használatából vagy helytelen használatából vagy abból a kijelentésből fakad, hogy a felhasználó által az oldalon elérhetővé tett vagy létrehozott tartalom harmadik fél tulajdonjogát sérti.

FELFÜGGESZTÉS, MEGSZÜNTETÉS, EGYÉB LÉPÉSEK

A használati feltételek megsértése esetén cégünk az alábbi intézkedéseket hozhatja:

Azonnal, átmenetileg vagy tartósan visszavonja a felhasználó jogát az oldal használatára.

Azonnal, átmenetileg vagy tartósan törli a felhasználó által az oldalra feltöltött szöveget vagy tartalmat.

Jogi lépéseket kezdeményez a felhasználóval szemben a szabályok megszegéséből adódó költségek kártalanítás keretében történő megtérítése érdekében.

Tájékoztatja a bűnüldöző hatóságokat az általa indokoltnak vélt mértékben.

A használati feltételek rendelkezései, amelyek kifejezetten vagy hallgatólagosan hatályba lépnek vagy hatályban maradnak a használati feltételek megszűnésekor vagy azt követően, a használati feltételek lejárta vagy megszűnése után is érvényben maradnak.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az Ornua tiszteletben tartja és óvja az oldalra látogató, valamint annak funkcióit és/vagy szolgáltatásait használó személyek magánéletét. Kérjük, olvassa el az itt található és a használati feltételek részét képező adatvédelmi irányelveket, melyekben részletesen ismertetjük, hogyan használja az Ornua és az oldal a HTTP-sütiket, milyen adatokat gyűjtünk, és azokat milyen feltételekkel adjuk tovább.

A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az Ornua a vonatkozó törvények által megengedett lehető legteljesebb mértékben fenntartja a jogot a tartalmak és az oldal bármely része – beleértve a jelen használati feltételeket – tartalmának, szolgáltatásainak, megjelenésének, teljesítményének, funkcióinak és/vagy elérhetőségének értesítés nélkül, saját belátása szerint történő módosítására.

JOGHATÓSÁG ÉS IRÁNYADÓ JOG

A használati feltételekre Írország törvényei az irányadók, és azok az ír bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

EGYÉB

A használati feltételektől való eltérés kizárólag akkor érvényes, ha azt az Ornua aláírásával tanúsítja. Az alábbi rendelkezések bármelyikétől való eltérés nem vonja magával az egyéb rendelkezésektől való eltérést vagy bármely rendelkezésről a jövőben történő folytatólagos lemondást. Ha bármely illetékes bíróság úgy ítéli meg, hogy a használati feltételek bármely rendelkezése valamilyen okból érvénytelen vagy nem érvényesíthető, a szóban forgó rendelkezés a bíróság által megállapított mértékben semmisnek minősül, ami érinti a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét. A jelen használati feltételek és az adatvédelmi irányelvek a felhasználó és az Ornua közötti, az oldal, annak funkciói és/vagy szolgáltatásai használatára vonatkozó teljes egyetértésen és megállapodáson alapulnak, és érvénytelenítenek minden korábbi, írásban vagy szóban tett nyilatkozatot és megállapodást, valamint kizárólag írásban módosíthatók a felhasználó és az Ornua aláírásával.

KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

A használati feltételekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken keresheti munkatársainkat: Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2 vagy a 00 353 1 661 9599 telefonszámon.