ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Τον παρόντα ιστότοπο διαχειρίζεται η Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Ιρλανδία, μαζί με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της («Ornua»). Η χρήση από εσάς του παρόντος ιστότοπου και οποιασδήποτε επίσημης σελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχεται από εμάς (η «Τοποθεσία») υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω («Όροι Χρήσης»). Αποκτώντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση της Τοποθεσίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους εν λόγω Όρους Χρήσης. Κάνοντας χρήση της Τοποθεσίας, συμφωνείτε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία να αποδεχθείτε τέτοιους Όρους Χρήσης, ή διαφορετικά έχετε τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα να αποδεχθείτε τέτοιους Όρους Χρήσης. Δεν θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση ούτε να κάνετε χρήση της Τοποθεσίας, εκτός αν έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, το λογισμικό, τα στοιχεία λήψης, οι διεπαφές, τα γραφικά, το κείμενο, η σχεδίαση, τα αποσπάσματα εικόνας και ήχου, οι εικόνες, τα κουμπιά, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες και οι λογότυποι (το «Υλικό») που περιέχονται στην Τοποθεσία και η ίδια η Τοποθεσία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ornua και ανήκουν σε αυτήν, στους χορηγούς αδειών χρήσης της ή στους παρόχους περιεχομένου, και προστατεύονται από νόμους για πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα κατοχής εμπορικών σημάτων, δικαιώματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων, δικαιώματα ειδικής φύσεως και από λοιπούς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο εθνικών διατάξεων και διεθνών συνθηκών. Η Ornua ή/και οι χορηγοί αδειών χρήσης της (κατά περίπτωση) διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο, όφελος και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς και επί του Υλικού.

Εκτός από όσα εκφράζονται ρητά στην παρούσα, τίποτα εντός των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρέχει σιωπηρά ή με άλλον τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα στο πλαίσιο οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, βάσης δεδομένων, δικαιώματος ειδικής φύσης ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα κυριότητας της Ornua, των χορηγών αδειών χρήσης ή τρίτων.

Η Ornua δεν εγγυάται ότι η χρήση από εσάς του Υλικού της Τοποθεσίας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κοινοποιήσετε, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε οποιοδήποτε Υλικό περιέχει η Τοποθεσία για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείτε ή διαγράφετε οποιαδήποτε ειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλη ειδοποίηση κυριότητας που εμφανίζεται σε τέτοιου είδους Υλικό. Το Υλικό παρέχεται σε εσάς με άδεια η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Ornua.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Υλικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιέχονται ή αποτελούν μέρος της παρούσας Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, της διανομής, της αναδημοσίευσης, της αδειοδότησης, της εξαγωγής, της επαναχρησιμοποίησης, της ένταξης ή της ενσωμάτωσης σε άλλο Υλικό, της επαναπαράδοσης με τη χρήση τεχνολογίας πλαισίωσης (framing), της δημιουργίας παράγωγων έργων ή τη μεταπώληση αυτών, απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων κυριότητας της Ornua.

ΥΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Αν κοινοποιήσετε/αποστείλετε Υλικό σε εμάς και άλλους χρήστες της Τοποθεσίας, το Υλικό αυτό ενδέχεται να γίνει προσβάσιμο στο κοινό.

Δια της παρούσας χορηγείτε στην Ornua παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αντιτίμου, διαρκές, αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να διανέμει, να προσαρμόζει, να αντλεί, μεταδίδει και εμφανίζει, δημόσια ή με άλλον τρόπο, τέτοιου είδους Υλικό, σε μέσο οποιασδήποτε μορφής, και να χορηγεί περαιτέρω άδεια για τα εν λόγω δικαιώματα για επαγγελματικούς σκοπούς της Ornua.

Αν κοινοποιήσετε/ανεβάσετε ιδέες στην Τοποθεσία, δεν δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε ως έχουν τις εν λόγω ιδέες και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό. Παραιτείστε από οποιοδήποτε ηθικό ή άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε Υλικού υποβάλλετε στην Τοποθεσία.

Φέρετε ευθύνη για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την αυθεντικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία του Υλικού αυτού.

Συμφωνείτε ότι έχετε το δικαίωμα να κοινοποιείτε το Υλικό αυτό μέσω της Τοποθεσίας, ότι το Υλικό συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, ότι δεν παραβιάζετε τα δικαιώματα τρίτων και ότι το Υλικό δεν είναι αντίθετο με το νόμο, δεν είναι δόλιο, ιδιωτικό, αναληθές, συκοφαντικό, άσεμνο, προσβλητικό, παράνομο ή εμπιστευτικό.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατά τη χρήση της Τοποθεσίας πρέπει να συμμορφώνεστε διαρκώς με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία ούτε θα κοινοποιείτε ή θα ανεβάζετε σε αυτήν Υλικό ή προγράμματα υπολογιστή με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος είναι κακόβουλος ή τεχνολογικά επιβλαβής και ο οποίος ενδέχεται να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να επηρεάσει δυσμενώς την Τοποθεσία ή τις λειτουργίες ή/και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν, ούτε θα παρεμβείτε στη χρήση της Τοποθεσίας, των λειτουργιών ή/και των υπηρεσιών της από τρίτους.

Δεν θα χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία για να μεταδώσετε ή για να επιτύχετε την αποστολή τυχόν αυθαίρετου ή μη εγκεκριμένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου τρόπου προσέλκυσης πελατείας (ανεπιθύμητα μηνύματα).

Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Τοποθεσία, στις λειτουργίες ή/και στις υπηρεσίες της ή σε τυχόν λογαριασμούς, συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δίκτυα που συνδέονται με την Τοποθεσία ή οποιαδήποτε άλλη Τοποθεσία διαχειρίζεται η Ornua μέσω hacking, υποκλοπής κωδικών πρόσβασης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Απαγορεύεται να στραφείτε ενάντια στην Τοποθεσία μέσω άρνησης εξυπηρέτησης.

Συμφωνείτε να μην κάνετε χρήση της Τοποθεσίας με σκοπό να εκμαιεύσετε ή να συλλέξετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό προγραμμάτων ή οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων προσωπικών στοιχείων άλλων χρηστών).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η παρούσα Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η χρήση ιστότοπων τρίτων από εσάς υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιέχονται σε κάθε έναν από τους εν λόγω ιστότοπους και δεν υπόκειται στους παρόντες Όρους χρήσης. Η πρόσβασή σας σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο μέσω της παρούσας Τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών, των δεδομένων, των απόψεων ή των δηλώσεων που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων ούτε για την ασφάλεια οποιουδήποτε συνδέσμου ή σύνδεσης με ιστότοπους τρίτων. Η Ornua διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη μεταφορά σε ιστότοπους τρίτων μέσω συνδέσμου. Η Ornua παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων για δική σας διευκόλυνση και το γεγονός ότι η Ornua παρέχει τέτοιου είδους συνδέσμους δεν σημαίνει ότι η Ornua χρηματοδοτεί, εγκρίνει ή εξουσιοδοτεί τους εν λόγω ιστότοπους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της παρούσας Τοποθεσίας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Φέρετε αποκλειστική ευθύνη για κάθε λήψη, αποστολή ή/και χρήση ή όταν ανατρέχετε ή εμπιστεύεστε τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες ή το Υλικό που παρέχεται στην Τοποθεσία, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία λαμβάνετε από τη χρήση της Τοποθεσίας, καθώς και για κάθε κίνδυνο απώλειας προκύψει από τα ανωτέρω. Αποδέχεστε ότι η Ornua δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας, και δια της παρούσας παραιτείστε από κάθε σχετική απαίτηση, ανεξάρτητα από το εάν αυτή βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλη αιτία.

Η παρούσα Τοποθεσία διατίθεται σε όλους τους χρήστες «ως έχει». Η Ornua δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή υποσχέσεις ότι η Τοποθεσία, ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη, είναι απαλλαγμένη/νος από ελαττώματα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων. Η Ornua δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή από ιό, λάθος, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παρέμβαση, τροποποίηση ή χρήση, απάτη, κλοπή, τεχνική βλάβη, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν πέραν από τον έλεγχο της Ornua, το οποίο αλλοιώνει ή επηρεάζει τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη δίκαιη αντιμετώπιση και την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή οποιασδήποτε πτυχής της Τοποθεσίας. Η Ornua δεν προβαίνει, ρητώς ή σιωπηλώς, σε δηλώσεις, ρυθμίσεις, εγγυήσεις ή υποσχέσεις που να αφορούν οποιαδήποτε λειτουργία, υπηρεσία ή/και το Υλικό της Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακρίβειας, της πληρότητας ή της εμπορευσιμότητας, της ποιότητας ή της καταλληλότητάς τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι σελίδες που περιέχει η Τοποθεσία είναι πιθανό να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά σφάλματα. Οι πληροφορίες της Τοποθεσίας ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς, ωστόσο δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη να διατηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες αυτών των σελίδων και αποκλείουμε κάθε ευθύνη για τυχόν παράλειψή μας να πράξουμε αυτό. Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε υπόψη ότι υφίστανται εγγενείς κίνδυνοι κατά τη χρήση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), και ότι με την πρόσβαση στην Τοποθεσία και τη χρήση αυτής δηλώνετε την κατανόησή σας ότι η δική σας χρήση και γενικά η χρήση της Τοποθεσίας δεν μπορεί να είναι εγγυημένα απαλλαγμένη από τυχόν παρεμβάσεις τρίτων, ούτε ότι διασφαλίζεται ο προσωπικός χαρακτήρας και το απόρρητο των δεδομένων σας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παρόλο που η Ornua καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την αδιάκοπη διαθεσιμότητα της Τοποθεσίας, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου μπορεί να συμβούν διακοπές, π.χ. για εργασίες συντήρησης, ενημερώσεις, έκτακτες επιδιορθώσεις ή λόγω προβλημάτων στο δίκτυο και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών που είναι εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Αποδέχεστε ότι η Ornua δεν θα είναι υπόλογη σε εσάς ή τρίτους για τυχόν απώλειες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη διακοπή, τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της λειτουργίας της Τοποθεσίας, δικαιολογημένης ή μη, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, ακούσιας ή εκούσιας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τόσο η Ornua όσο και τα στελέχη της ή οι αντιπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκύψουν από ή σχετίζονται με τη χρήση από εσάς, την αδυναμία χρήσης ή την εξάρτησή σας από οποιαδήποτε λειτουργία, υπηρεσία ή/και Υλικό που παρέχεται μέσω της ή από την παρούσα Τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσης απώλειας, απώλειας δεδομένων, διακοπής εργασιών, βλάβης ή δυσλειτουργίας υπολογιστή, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας εισοδήματος, κερδών ή ευκαιριών, απώλειας ή πρόκλησης φθοράς σε περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις τρίτων ή για κάθε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ανεξαρτήτου φύσεως, ακόμα και αν η Ornua έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους απωλειών ή ζημιών, ή εάν οι εν λόγω απώλειες ή ζημίες ήταν εύλογα προβλέψιμες.

Η Ornua, τα στελέχη της ή άλλοι αντιπρόσωποί της δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη συμπεριφορά τρίτων στην Τοποθεσία ή σε σχέση με αυτήν ή από Υλικό που έχει κοινοποιηθεί/αποσταλεί από οποιονδήποτε τρίτο στην Τοποθεσία.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την Ornua και (ανάλογα με την περίπτωση) τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές και τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληροφόρησης ή άλλους αντιπροσώπους από κάθε απαίτηση, απώλεια, δαπάνη, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων που απορρέουν από τυχόν παραβίαση ή καταπάτηση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο προέκυψαν, και από απαιτήσεις τρίτων ή χρηματικές υποχρεώσεις προς τρίτους προκύψουν από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση ή την κακή χρήση της παρούσας Τοποθεσίας από εσάς ή από κάθε ισχυρισμό ότι τυχόν Υλικό που καθιστάτε διαθέσιμο ή δημιουργείτε μέσω της Τοποθεσίας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται να οδηγήσει στη λήψη από εμάς όλων ή κάποιων από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Άμεση, προσωρινή ή οριστική διακοπή του δικαιώματος χρήσης της Τοποθεσίας.
  • Άμεση, προσωρινή ή οριστική διαγραφή ενδεχόμενης δημοσίευσής σας ή αποσταλμένου από εσάς Υλικού προς την Τοποθεσία μας.
  • Νομικές ενέργειες εναντίον σας για αποζημίωση με επιστροφή όλων των εξόδων που προέκυψαν από την παραβίαση.
  • Γνωστοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, όποτε εύλογα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο.

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, η οποία ρητώς ή σιωπηλώς έχει προβλεφθεί να τεθεί σε εφαρμογή ή συνεχίσει να ισχύει, κατά ή μετά την λήξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα συνεχίσει να ισχύει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Ornua σέβεται και προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των ατόμων που αποκτούν πρόσβαση στην Τοποθεσία και χρησιμοποιούν τις λειτουργίες ή/και τις υπηρεσίες της. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Ornua και η Τοποθεσία χρησιμοποιούν τα cookies, τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιπτώσεις γνωστοποιούμε πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας, που είναι ενσωματωμένη στην παρούσα και αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το εφαρμοστέο δίκαιο βαθμό, η Ornua διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να σας ειδοποιεί, να αλλάζει κατά καιρούς το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την παρουσίαση, την παροχή, τις λειτουργίες ή/και τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε μέρος του Υλικού ή της Τοποθεσίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ιρλανδικών δικαστηρίων.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ενδεχόμενη παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης πρέπει να είναι έγγραφη και να φέρει την υπογραφή της Ornua προκειμένου να είναι έγκυρη. Ενδεχόμενη παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θεωρείται παραίτηση από καμία άλλη διάταξη ούτε ισχύουσα και για το μέλλον παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης άκυρη ή ανίσχυρη για οποιονδήποτε λόγο, τότε η εν λόγω διάταξη θα είναι ατελέσφορη στο βαθμό που το δικαστήριο κρίνει ότι επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε εναπομένουσας διάταξης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου αντιπροσωπεύουν την πλήρη συνεννόηση και συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Ornua αναφορικά με τη χρήση της Τοποθεσίας, των λειτουργιών ή/και των υπηρεσιών της, και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη άλλη δήλωση, συνεννόηση και συμφωνία, γραπτή ή προφορική, και επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως και να φέρει την υπογραφή σας και την υπογραφή της Ornua.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στη διεύθυνση Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2 ή τηλεφωνικώς καλώντας τον αριθμό 00 353 1 661 9599.